اولین جلسه آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده در مدارس با هدف آگاه ساختن اولیا نسبت به مسائل تربیتی، مشاوره ای وروانی با رویکرد یکسان سازی و همسویی اهداف تربیتی بین خانه و مدرسه برگزار می گردد.
در این راستا اولین جلسه آموزش خانواده دبستان غیردولتی ادبستان امروز سه شنبه مورخ 95/9/23 با حضور اعضا محترم انجمن اولیا و مربیان، والدین گرامی و همکاران عزیز دبستان در سالن اجتماعات شهید علی شریفی و با سخنرانی جناب آقای دکتر پسندیده برگزار گردید.