جشن خودکار دبستان ادبستان

جشن خودکار دانش آموزان پایه سوم دبستان ادبستان با هدف تقویت انگیزه فراگیری علم و دانش در دانش آموزان و آمادگی نوشتن بوسیله خودکار برگزار گردید.

ادبستانی ها این باربا در دست گرفتن خودکار تجربه نوشتن عبارات زیبا را در ذهن خود ماندگار نمودند.

جشن خداحافظی از خودکار