انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری پر شور انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان

دانش آموزان ادبستانی با شور حالی بسیار در ا نتخابات شرکت کردند

گزارش تصویری